دوشنبه, 03 آذر 1393

نوشته شده توسط احمدپور   
يكشنبه ، 23 مهر 1391 ، 09:48

 

اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبیات عرب 

دکتر سیدحسین سیدی  

 

 مرتبه علمی: استاد 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

 

 

تلفن: داخلی ۲۷۲ 

وب سایت شخصی: http://seyedi.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید    

                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 hosein-seyedi 

_________________________________________________________

دکتر نجمه رجائی
 

مرتبه علمی: استاد 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه  

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه  

 

 

تلفن: داخلی ۲۷۷ 

وب سایت شخصی: http://nrajaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

najmeh-rajaee

 

_________________________________________________________ 

دکتر محمدباقر حسینی
 

مرتبه علمی: استاد 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

 

 

تلفن: داخلی ۲۶۷ 

وب سایت شخصی: http://hossaini.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                          آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 mohammad-bagher-hosseini 

_________________________________________________________ 

دکتر حسن عبدالهی
 

مرتبه علمی: دانشیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

 

 

تلفن: داخلی ۳۶۴ 

وب سایت شخصی: http://abd.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

                     آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 hassan-abdollahi 

_________________________________________________________ 

دکتر عباس عرب
 

مرتبه علمی: دانشیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

 

 

تلفن: داخلی ۳۶۱ 

وب سایت شخصی: http://darab.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 abbas-arab 

_________________________________________________________ 

دکتر عباس طالب زاده شوشتری

 

 

مرتبه علمی: دانشیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تلفن: داخلی ۲۷۹ 

وب سایت شخصی: http://shoshtari.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 

abbas-talebzadeh-shoshtari

_________________________________________________________ 

دکتر مرضیه آباد
 

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس 

 

 

تلفن: داخلی ۳۶۷ 

وب سایت شخصی: http://mabad.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 marzieh-abad 

_________________________________________________________ 

دکتر حسین ناظری
 

مرتبه علمی: استادیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تلفن: داخلی ۳۶۳ 

وب سایت شخصی: http://nazeri.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

                      آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 hossain-nazeri 

_________________________________________________________ 

دکتر علی نوروزی

 

مرتبه علمی: استادیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

  

 

تلفن: داخلی ۲۴۱ 

وب سایت شخصی: http://nouroozi.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 ali-nouroozi 

_________________________________________________________ 

دکتر احمدرضا حیدریان شهری

 

مرتبه علمی: استادیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تلفن: داخلی ۲۷۰ 

وب سایت شخصی: http://heidaryan.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 aamad-rez-hidarian-shahri 

_________________________________________________________ 

دکتر کلثوم صدیقی

 

مرتبه علمی: استادیار 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 

تلفن: داخلی ۲۷۰ 

وب سایت شخصی: http://seddighi.profcms.um.ac.ir 

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 kolsom-seedighi 

_________________________________________________________ 

دکتر بلاسم محسنی
 

مرتبه علمی: استادیار 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آراد آبادان

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

تلفن: داخلی ۲۵۷ 

وب سایت شخصی: http://mohseni.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:  mohseni@ferdowsi.um.ac.ir

                              آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
 

 belasem-mohseni-a 

_________________________________________________________ 

بازدید ها : 8593
آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 19 خرداد 1392 ، 07:00
 
mod_vvisit_counterامروز261
mod_vvisit_counterدیروز625
mod_vvisit_counterهفته گذشته261
mod_vvisit_counterاین هفته14258
mod_vvisit_counterتعداد بازدیدها223910
انتخاب وب سایت : 
نظام پیشنهادها | پرسش و پاسخ | نقشه سایت
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد
1391 ، ADABIYAT FACULTY ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی