دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

 

معرفی آموزش عالي آزاد

 

 

 

تعریف:

 آموزش عالی آزاد آموزشی غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است، که در قالب آموزش‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان‌مدت اجرا می‌شود. (بند ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تشکیل دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده‌ها/پژوهشکده‌ها و واحدهای دانشگاه)اهداف:


آموزش‌های عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود:
 -۱
کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
۲ - ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی،
 -
۳ تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
 -
۴ کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
۵ - ارایه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

 

انواع آموزش‌های عالی آزاد (بند ۴ ماده ۲)


آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است:

1. آموزش های حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها و صنايع
2. بازآموزي و آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان
3. آموزش هاي تکميلي براي دانشجويان
4. آموزش هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي

5. آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه
6. آموزش هاي عمومي شهر و شهروند

 

شیوه اجرا: (بند ۶ ماده ۲)

                                                   
آموزش‌های عالی آزاد می‌تواند به سه شیوه برگزار گردد:

1. سمینار
2. کارگاه
3. دوره (کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت(
دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند بصورت حضوري يا غيرحضوري ارائه گردند


مدارک اعطایی به دانش آموختگان : (بند ۷ ماده ۲)


به شرکت کنندگان در دوره‌ها, سمینارها و کارگاه ها، بر حسب مورد، گواهینامه‌ های ذیل با تایید کالج دانشگاه فردوسی مشهد اعطا خواهد شد:
1. گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد

2. گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه.

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour