دانشجويان ممتاز دانشكده ادبيات و علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 96- 1395

• رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 سال اول : سیده حمیده خادم مشهد طرقی  سال دوم : سعیده دهقان نیری

 سال سوم : صفورا مولائی

• رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

 سال اول : شقایق اروجی

 سال دوم : عارفه فیروزی  سال سوم : فاطمه قادری

• رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

 سال اول : علی رستگارنیا

 سال دوم : نسترن ثابت  سال سوم : مهرداد قمیان

• رشته زبان و ادبیات عرب:

   

 سال اول: ربابه زرندی زاده

 سال دوم: مریم محمود قبه بلاغی  سال سوم : مهدیه مهدوی

• رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: محمدمهدی یزدانی احمدآبادی

سال دوّم:زهرا طهرانیان طرقبه

سال سوّم: سوسن اشترانی

• رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 سال اول : مهنوش یزدی مقدم

 سال دوم : ملیکا مقدم  سال سوم : سید محمد مهدی واعظ موسوی

• رشته تاريخ:

   

سال اوّل: سید محمد قدسی

سال دوّم: محدثه سادات رضایی جمننی

سال سوّم: عزیزالله موحدی

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: نسرین قدیری

سال دوّم: سیده زهره ساعتی

سال سوّم: ندا مجنون زاده

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: فاطمه اجلافی

سال دوّم: فاطمه فعال تقی آبادی

سال سوّم: فهیمه مروجی راد

ابتدای صفحه

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 95- 1394

• رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 سال اول : سعیده دهقان نیری

 سال دوم : فاطمه کناقستانی  سال سوم : سیده صفیه غفوری کمیاپور

• رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

 سال اول : فائزه خاکپور

 سال دوم : پریسا طاهری  سال سوم : الهام سادات موسوی

• رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

 سال اول : مصطفی هدایتی مقدم

 سال دوم : نسترن ثابت  سال سوم : نرگس گنجلو

• رشته زبان و ادبیات عرب:

   

 سال اول: خدیجه خزاعی

 سال دوم : زهرا آرامش مفرد  سال سوم : سیده زهرا حسینی جهان آباد

• رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: سارا خردمند

سال دوّم: مریم سلطانیان

سال سوّم: محمدمهدی یزدانی احمدآبادی

• رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 سال اول : ملیکا مقدم

 سال دوم : سید محمد مهدی واعظ موسوی  سال سوم : فاطمه آقائی رضوانی

• رشته تاريخ:

   

سال اوّل: فرزانه حاجی حسین

سال دوّم:محدثه سنگریار

سال سوّم: شادی حاجی زاده سعدآباد

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: ندا مجنون زاده

سال دوّم: فرحناز مصدق

سال سوّم:معصومه قانع حسن نیاخباز

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: زکیه نادری چنار

سال دوّم: فاطمه اجلافی

سال سوّم: عاطفه جمعه

ابتدای صفحه

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 94- 1393

• رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 سال اول : مهدی مالدار کاریزی

 سال دوم : زینب درویشی  سال سوم : سیده صفیه غفوری کمیاپور

• رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

 سال اول : ملیحه کاسب مجاور

 سال دوم : زهرا ایزدی  سال سوم : پریسا طاهری

• رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

 سال اول : آزاده صفائیان

 سال دوم : میلاد مزاری  سال سوم : الهام محمدی

• رشته زبان و ادبیات عرب:

   

 سال اول : مژگان صادق پور مروی

 سال دوم : سحر شادلوی خان جانیان  سال سوم : مریم اسماعیلی

• رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: سجاد اخگری

سال دوّم: مریم سلطانیان

سال سوّم: هاجر حیدری

• رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 سال اول : نسرین عربی

 سال دوم : نجمه عرفانیان خدیوی  سال سوم : فاطمه عطری

• رشته تاريخ:

   

سال اوّل: نرگش خزاعی

سال دوّم: زینب طالبی زاده سردری

سال سوّم: مریم بالانشین

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: مهسا نوکندی

سال دوّم: الناز قادری

سال سوّم: ندا مجنون زاده

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: میترا یاراحمدی

سال دوّم: هانیه عامرلو.

سال سوّم: مریم عباس زاده

ابتدای صفحه

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 93- 1392

• رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 سال اول : سیده صفیه غفوری کمیاپور

 سال دوم : مریم بهفر  سال سوم : الهه خباز سیرجانی

• رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

 سال اول : فاطمه نیک بخت

 سال دوم : ملیحه کاسب مجاور  سال سوم : زهرا ایزدی

• رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

 سال اول : میلاد مزاری

 سال دوم : فهیمه توسلی منش  سال سوم : بهناز حیدری جاغرق

• رشته زبان و ادبیات عرب:

   

 سال اول : مریم محمودقبه بلاغی

 سال دوم : علیرضا شکروئی  سال سوم : زهرا آرامش مفرد

• رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: مرضیه مختاری فر

سال دوّم: سجاد اخگری

سال سوّم: سارا خردمند

• رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 سال اول: مهنوش یزدی مقدم

 سال دوم : محبوبه فرخاری  سال سوم : مهسا صادقی نژاد

• رشته تاريخ:

   

سال اوّل: زینب طالبی زاده سردری

سال دوّم:کسری محبی مقدم صومعه سرایی

سال سوّم: مریم خاقانی یادگاری  

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: ندا مجنون زاده

سال دوّم:مهسا نوکندی

سال سوّم: فهیمه شاکری

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: بهاره اعظم حسین

سال دوّم: زکیه نادری چنار

سال سوّم: عاطفه جمعه

ابتدای صفحه

 

 

 دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 92- 1391

• رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 سال اول : زینب رمضانی

 سال دوم : طیبه نورسته  سال سوم : سیده زینب کاظمی بازاردهی

• رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

 سال اول : ملیحه کاسب مجاور

 سال دوم : محبوبه دباغ باویل  سال سوم :الهه نجفی محمد رضایی

• رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

 سال اول : فهیمه توسلی منش

 سال دوم : آزاده صفائیان  سال سوم : بهناز حیدری جاغرق

• رشته زبان و ادبیات عرب:

   

 سال اول : علیرضا شکروئی

 سال دوم : حلیمه ناصمی طبس  سال سوم : فهیمه سید محمدی

• رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: سارا خردمند

سال دوّم: مهتاب شعیبی

سال سوّم: مرجان صافی

• رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 سال اول : فائزه اعرابی

 سال دوم : مهسا صادقی نژاد  سال سوم : سمیه پسندیده

• رشته تاريخ:

   

سال اوّل: سمیه جعفرپور نصیر محله

سال دوّم: سوسن کیان زادگان

سال سوّم: نسرین ایزانلو

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: سیده حانیه باقری

سال دوّم: احسان جلالی

سال سوّم: مریم زال دوغ آبادی

• رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: زهرا سلیمانی

سال دوّم: سودابه احمدی

سال سوّم: شادی خوب

ابتدای صفحه

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 91- 1390

رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

سال اوّل: فریده فروتنی

سال دوّم: فرزانه صنيعي

سال سوّم: سیده زینب کاظمی

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

سال اوّل: ملیحه کاسب مجاور

سال دوّم: نسرين اسماعيلي

سال سوّم: سيده مريم صحاف

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

سال اوّل: نازنین اعظم نوری

سال دوّم: ساره کیوان

سال سوّم: سیده اسما کاظمی

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

سال اوّل: حلیمه ناصمی طبس

سال دوّم: عليرضا شكرويي

سال سوّم: سمانه بخشی نژاد

رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: هاجر حیدری

سال دوّم: عاطفه يونس خواه

سال سوّم: مرجان عرفانيان صفار

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

سال اوّل: سیده شیوا محمدی

سال دوّم: مهسا صادقی نژاد

سال سوّم: الهام سيفي

رشته تاريخ:

   

سال اوّل: مریم بالانشین

سال دوّم: امید مجنونی ورانلو

سال سوّم: سمیه جعفرپور نصیرمحله

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: سیده حانیه باقری

سال دوّم: احسان جلالی

سال سوّم: مریم زال دوغ آبادی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: سیدمحمدعلی موسوی

سال دوّم: زهرا سلیمانی

سال سوّم: سیده فرشته کرمی مهربان

ابتدای صفحه

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 90- 1389

رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

سال اوّل: فرزانه صنيعي

سال دوّم: سیده زینب کاظمی

سال سوّم: الهام ظریف جعفرزاده

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

سال اوّل: نسرين اسماعيلي

سال دوّم: سيده مريم صحاف

سال سوّم: مطهره مراديان سرخي

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

سال اوّل: مريم دنوكي

سال دوّم: فرناز اینانلو شوکلو

سال سوّم: سمانه سيدآبادي

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

سال اوّل: عليرضا شكرويي

سال دوّم: خديجه صفري رودبار

سال سوّم: مریم کیانی

رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: عاطفه يونس خواه

سال دوّم: مرجان عرفانيان

سال سوّم: نحله اكسيري فرد

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

سال اوّل: زهرا شابيكي

سال دوّم: الهام سيفي

سال سوّم: آمنه اخلاقی

رشته تاريخ:

   

سال اوّل: آرزو حسين زاده

سال دوّم: قاسم قريب

سال سوّم: مصطفي لعل شاطري

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: مرضيه اميني

سال دوّم: علي كاظم زاده زو

سال سوّم: نازنین باقری ازغدی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: الهام خياباني

سال دوّم: سيما سيدالحسيني

سال سوّم: مهناز اسماعیلی

 ابتدای صفحه

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 89- 1388

رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

سال اوّل: سیده زینب کاظمی

سال دوّم: الهام ظریف جعفر زاده

سال سوّم: سعید عفتی چیتگر

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

سال اوّل: سمیرا رمضانی

سال دوّم: صابره صادق پور گیلده

سال سوّم: مهناز مرادی

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

سال اوّل: فرناز اینانلو

سال دوّم: سهند الهامی خراسانی

سال سوّم: سیده مینا حامدی

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

سال اوّل: فهیمه رجائی

سال دوّم: مریم کیانی

سال سوّم: کیمیا سالاری

رشته مترجمي زبان روسي:

   

سال اوّل: نعمت سلمان اصل

سال دوّم: یحیی شریعتی

سال سوّم: فرزانه رستگار مقدم

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

سال اوّل: فایزه اعرابی

سال دوّم: آمنه اخلاقی

سال سوّم: زهره عزیز آبادی

رشته تاريخ:

   

سال اوّل: قاسم غریب

سال دوّم: زهرا عمرانی

سال سوّم: حمیرا خرم نیا

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

سال اوّل: زهره صالحی گزل آباد

سال دوّم: نازنین باقری ازغدی

سال سوّم: الناز نهاوندی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

سال اوّل: جواد حسنی

سال دوّم: مهناز اسماعیلی

سال سوّم: سمانه حسین نتاج

 ابتدای صفحه

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 87- 1386

 رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

سعیده عفتی چیتگر

ریحانه داوودی

ملیحه قلندر شرشر

سال دوم

فاطمه یاقوتیان

جلال الدین چاپاتی گرگیج

اسماعیل علی پور

سال سوم

محدثه قدسی

هما رحمانی

فاطمه نجاتی خالقی

سال چهارم

زهره دستجردی اله دادی

زهره قدوسی فیض آباد

سمیه برات پور

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

مهناز مرادی

فرشته فکور معنوی

سعیده خاتمی

سال دوم

سارا جوانمردی

مریم تقوی

الهام توانا

سال سوم

غزاله اتحاد

فاطمه توتونچیان

تارا حاجی آبادی

سال چهارم

الهام نجفی رودبارکی

زهراحدائقی

فهیمه صادقی زاده یزدی

محدثه حسینی نسب

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

سیده مینا حامدی

امیر راستین طرقی

نسترن جامی خراسانی

سال دوم

حامد موحدیان

سیداحسان گلپرور

الهام ناجی میدانی

سال سوم

مهیا غلامپور سیرکی

فرشید نوروزی روشناوند

سمیه چایچی

سال چهارم

پریا نوروز کرمانشاهی

سودابه غلامی

مژگان چزگی

رشته زبان و ادبیات عرب:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

کیمیا سالاری

نداتصدیقی موخر

احسان دریا دل

نجمه ربانی

سال دوم

منیره شریعتی

طاهره جهانتاب

مهدی نودهی

سال سوم

مهدی شایان فر

زری رضایی

راضیه نورشعرباف

اکرم نورمحمدی

سال چهارم

یونس حق پناه

مریم رضایی مقدم

اکرم نظام دوست

رشته مترجمي زبان روسي:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

فرزانه رستگاری مقدم

سمیرا زندی

الهام چرمگی

سال دوم

فاطمه قاسمی

خدیجه باقری

طاهره بیگناه

سال سوم

مهدی محمدی کاوند

مهدیه حسن زاده

محمد جواد آهسته

سال چهارم

معصومه سادات ساداتیان سعدآباد

خدیجه ولی زاده

مجتبی مرتضوی

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

زهره عزیزآبادی

فاطمه سعیدی مرشت

امین صبوری

سال دوم

محمدصادق طلوع برکاتی درجز

پروین جعفرزاده

سیده نغمه عندلیب مقدم

سال سوم

سیده مهدی موسوی

سیدمحمدحسین ناصرصدرآبادی

یکتا آشوری

سال چهارم

فاطمه زارع برجی

سمانه جهانی

حمیده ظریف ناصری

رشته تاريخ:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

حمیرا خرم نیا

الهام یوسفی

سمیه شمس الدین

سال دوم

فاطمه گلستانی حتکنی

مینا رحیمی قله زو

کبری رفیعی

سال سوم

رضا چنارانی

ربابه معینی یزدی

زهرا جهان

سال چهارم

مریم علی فتح آبادی

مهناز موسوی مقدم تربتی

تکتم السادات سیدجمالی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

الناز نهاوندی

محمدابراهیم کاظمی

زهرا زوفنون

سال دوم

نعیمه ترکمن نیا

داود عیوضلو

علی اصغر احسانی فرد

سال سوم

مریم قاسمی

الهام ابراهیمی

نفیسه میرخالقی

سال چهارم

سمیرا عرفانیان مجدی

حمیده دانایی

ایوب ایصافی

رشته جغرافیا انسانی - گرایش روستايي:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

سمانه حسین نتاج عربی

تکتم براتی مقدم طرقبه

طیبه نامدار

زهرا نجاتی مقدم

سال دوم

معصومه قلی زاده

مهدی جوانشیری

حمیده محمودی

سال سوم

صدیقه هاشمی

زینب غلامی

محمدرمضانی نامقی

سال چهارم

سعیده اعظم بامقی

محبوبه اکبرپور

مریم براتی

رشته جغرافیا انسانی - گرایش شهری:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال سوم

محسن حاصل طلب جعفرآبادی

طیبه رضایی نوری

طاهره فیروزی

سال چهارم

راحله کدخدایی عرب

اعظم خراشادی زاده

فاطمه المنصوری

 ابتدای صفحه

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 85- 1384

 رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

 

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

محدثه قدسی

هما رحمانی

آرزم امین خندقی

سال دوم

سودابه عطار ایوانی

زهرا سادات ابراهیمی

جواد بلندی

سال سوم

فرزانه علوی زاده

فاطمه ماه و ان

فهیمه شریعتی

سال چهارم

نرجس سادات سنگی

فاطمه انصاری نیا

اسماء حسینی مقدم

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

غزاله اتحاد

فاطمه توتونچیان

مریم مصباحی

سال دوم

الهام بهی رودبارکی

سیده راحله‌احمدیان زاده

محدثه حسینی نسب

سال سوم

هادی دولت آبادی

شهرزاد کشوری راد

شکورا صنم یار

سال چهارم

احمد رضا حیدری پور

وحید قسمتی تبریزی

عطیه محمدی

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

فاطمه رایقیان

سارا شیر محمدی

سمیه چایچی

سال دوم

پریا نوروز کرمانشاهی

احسان شمس

مژگان چزگی

سال سوم

الهام یزدان مهر

مریم طباطبائیان

شیرین شرر تیمور تاش

سال چهارم

الهه ازقندی

فهیمه صبوری

امید ژیان

رشته زبان و ادبیات عرب:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

مهدی شایان فر

راضیه نوری

زری رضائی

سال دوم

یونس حق پناه

صفیه رحیمی پور

نوشین عبدالملکی

سال سوم

عصمت زینل نیا

عطیه میرزائی

مهر انگیز شهداد نژاد

سال چهارم

کلثوم صدیقی

زری سلطان زاده

فرشته قدیمی

رشته مترجمي زبان روسي:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

محمد سجاد کرمی

اعظم ریوندی

مهدی محمدی

سال دوم

آذر اسما پور اصغری

خدیجه ولی زاده

معصومه سادات ساداتیان

سال سوم

مهنوش اسکندری

سعیده طالبی

اصغر قدرتی

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

آمنه سادات حسینی

لیلا قرانی

فرزانه حسین زاده

سال دوم

فاطمه زارعی

نرگس شریف نسب

سمانه جهانی

سال سوم

ملیحه تابعی

فاطمه استحقی

زهرا جهانگیر

سال چهارم

علی اکبیا

سمیرا زینل

.............

رشته تاريخ:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

ربابه معینی

سید هاشم سیدی

زهرا جهان

سال دوم

مهناز موسوی مقدم

مریم فتحی

تهمینه رئیس السادات

سال سوم

کبری نودهی

ام البنین مرادپور

جواد راشکی

سال چهارم

فاطمه فرخّی

فاطمه شیخ

فاطمه خرم دل

رشته جغرافیا:

     

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

سال اول

الهام ابراهیمی

سمیه روشن رودی

طاهره فیروزی

سال دوم

سمیرا عرفانیان مجدی

سعیده اعظم مابقی

الهام میری

سال سوم

زینب فاریابی

محمد حسین امید وار

محسن اخوان مهدوی

سال چهارم

علیرضا باوان پوری

رحیمه نوریان

شیرین صباغی

ابتدای صفحه 

 

 

 

 

 سال اول: ربابه زرندی زاده

 سال دوم: مریم محمود قبه بلاغی  سال سوم : مهدیه مهدوی

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی