پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

 

هسته های پژوهشی دانشکده ادبیات

 

 

motaleate ejtemaee 

هسته پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضوی

 

 

 

joghrafia roostaee 

هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان

 

 

 

motaleate shahri 

هسته پژوهشی مطالعات شهری، منطقه ای شمال شرق

 

 

 

asia markazi 

هسته پژوهش های فرهنگی، اجتماعی آسیای مرکزی

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour