آزمایشگاه های دانشکده

 

 


لابراتوار (آزمایشگاه زبان)

با گنجایش 30 کابین در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکده و در مجاورت قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان قرار دارد.

 

 


آزمایشگاه GIS

GIS

 

 

آزمایشگاه های گروه جغرافیا

 

کارگاه برنامه ریزی روستایی و شهری

 

photo 2016-08-17 08-51-31

 

کارگاه سنجش از راه دور GIS

 

photo 2016-08-17 08-51-43

 

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

 

photo 2016-08-17 08-51-10

 

 

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm