پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

کتابخانه دانشکده

 

 


کتابخانه دکتر فیاض

ketabkhane

  • تعداد کتاب ها: 97000
  • نسخه خطی: 520

ketabkhane bala

 

 

بخش ها

  • بخش اطلاع رسانی

ettelaee-rasani

 

  • بخش امانت کتابخانه

amanat

 

  • بخش نسخ خطی

nosakh-khati1


            kosakh-khati              

  • بخش مرجع

marjaee-1

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour