چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

 

 

 شیوه نامه محاسبه امتیازات ماده 1 آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

10001 

 

10002

10003

10004

10005

 

صورتجلسات فرهنگی

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10