پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

 

 شیوه نامه محاسبه امتیازات ماده 1 آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

10001 

 

10002

10003

10004

10005

 

صورتجلسات فرهنگی

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour