شیوه نامه اجرایی دفاع از رساله دکتری قابل اجرا از 96/1/1

10001

 10002

 10003

  

10004

 10005

 

10006

 10007

 

10008

 

 

10009

  

10010

 10011

 10012

10013

 

10014

 10015

  

10016

 10017

  

شیوه نامه اجرایی داخلی دفاع از پایان نامه / رساله

    Func-1

Func-2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

الف

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی