شیوه نامه اجرایی دفاع از رساله دکتری قابل اجرا از 96/1/1

10001

 10002

 10003

  

10004

 10005

 

10006

 10007

 

10008

 

 

10009

  

10010

 10011

 10012

10013

 

10014

 10015

  

10016

 10017

  

شیوه نامه اجرایی داخلی دفاع از پایان نامه / رساله

    Func-1

Func-2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

الف
pd np at az kdabiyat tm