برنامه های درسی دانشکده

 

 

 1396-1397
96-97a 96-97b

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 1

 2 

 

یکشنبه

 3

  101

 

دوشنبه

 5

 6

 

 

سه شنبه

 301

 8 

 

چهارشنبه

 9

 10

                                                                                     GO UP 

 

 

 

شنبه
Untitled 

 

 

یکشنبه
Untitled-1

 

دوشنبه
Untitled-2

 

سه شنبه
Untitled-4

 

چهارشنبه
Untitled-5

 

                                                                                                        GO UP

pd np at az kdabiyat tm