چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

                   تشکل های دانشجویی 
تشکل های فرهنگی                        انجمن های علمی دانشجویی
انجمن صنفی دانشجویان   انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش                  گروه تاریخ گروه انگلیسی
بسیج دانشجویی   جامعه اسلامی دانشجویان                  گروه جغرافیا گروه عربی
سازمان دانشجویان جهاد دانشجویی   انجمن ورزشی دانشکده                  گروه فارسی گروه فرانسه
                 گروه علوم اجتماعی گروه روسی
                 گروه زبان شناسی

    =======================================================================                                                                                                                                                                

    

صورت جلسات تشکل ها و انجمن های علمی

 1- صورت جلسه مشاوران و دبیران انجمن های علمی دانشکده

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour