دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

آرشیو جشنواره ها

 

 جشنواره های هفته پژوهش و فناوری

           Pazhohesh 96 Pazhohesh 95 Pazhohesh 94 Pazhohesh 93

 

جشنواره های هفته آموزش

            Amozesh 96  Amozesh 95   Amozesh 94  Amozesh 93
  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10