چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

--------- موضوع پایان‌نامه / رساله: ---------

The Germ of violevcd Assault in Tayeb Salih’s season

of Migration to the north

 

 

 

--------- نام دانشجو: ---------

احمد لطیف

کارشناسی ارشد

 

 

--- استاد راهنما: ---

دکتر تائبی

 

 

--- استاد مشاور: ---

دکتر قندهاریون

 

 

 

--- داور داخلی: ---

دکتر عسکرزاده

دکتر سیدی

 

--- داور خارجی: ---

 

 

 

------ زمان: ------

ساعت 12 چهار‌شنبه 96/5/18

 

 

 

---- مکان: ----

اتاق 209

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour