چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

 

 

 

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

On the Relationship between Iraqi English and Arabic Teacher’ Personality Types and Their Test Preferences and Gender:

A Case Study of Maysan

 

 

استاد راهنما:

دکتر ضرغام قپانچی

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمدغضنفری

 

 

استادان داور:

دکتر بهزاد قنسولی دکتر آذر حسینی فاطمی

 

 

نگارش:

حسنین العبودی

 

 

 

 

ساعت 10 چهار‌شنبه 1/6/1396

اتاق 209

 

 

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10