چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

دومین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده
با هیأت رئیسه دانشکده

96.6.4 a

دومین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس دانشکده آقای دکتر رادمرد و معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده آقای دکتر پیش قدم و مدیران گروه‌های آموزشی در روز شنبه 96/6/4 ساعت 10 صبح در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشکده برگزار شد.

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour