چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

 

سومین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده

با هیأت رئیسه دانشکده

96.6.11a

سومین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس دانشکده آقای دکتر رادمرد، معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده آقای دکتر پیش قدم، معاون پژوهش و فناوری دانشکده آقای دکتر عباسی و مدیران گروه‌های آموزشی در روز شنبه 96/6/11 ساعت 10 صبح در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشکده برگزار شد.

 

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10