taghviat-Zehn-400x255 
                                           

بخش ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسماني شديد با استفاده از مهارت هاي جسماني پيچيده به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند. اين تعريف با فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته ارتباط پيدا مي كند. (كوشافر،1381 ( در جوامع اسلامي با توجه به اين كه كليه سياستگذاري ها در خدمت مكتب مي باشد، تربيت بدني نيز جدا از اين اصل كلي نبوده و ضمن اين كه پي ريزي اين علم بر مبناي مسائل جسماني و فيزيكي است، ولي در نهايت وسيله اي است كه در كمال و تعالي انسان ها موثر بوده و مي تواند گامي در جهت اهداف غايي انسان ها كه همان سير الي االله است، بر دارد. (عزيز آبادي فراهاني،1377).

همانطوري كه با ورزش قوت جسماني خودتان را تقويت مي كنيد، قواي روحانيتان را هم تهيه و تقويت كنيد. همانطوري كه كوشش مي كنيد جسمتان قوي باشد، كوشش كنيد كه روحتان هم قوي باشد. (امام خميني (ره)،1386).

 از نظر سازمان بهداشت جهاني نیز، «تندرستي صرفاً نداشتن بيماري و ضعف نيست؛ بلكه منظور از آن سلامتي كامل جسمي، ذهني، اجتماعي و روحي است. در حقيقت دو هدف عمده تندرستي، به تأخير انداختن مرگ و پيشگيري از بيماري است» (گائيني، 1386).

امروزه با پيشرفت علوم زيستي و روانشناسي كاملاً مشخص شده كه موجودي به نام انسان مجموعه اي است از ويژگي هاي جسماني و مشخصه هاي رواني كه مطلقاً از يكديگر قابل تفكيك نيستند. تغييرات بدن انسان مساوي است با تغييرات روح و دگرگوني روح با دگرگوني بدن برابر است. بدن انسان هميشه به صورت يك كل واحد عمل مي كند، نه به صورت يكسري بخش هاي جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نيستند و تقريباً هيچ پديده اي وجود ندارد كه تأثيرات آن تنها جسمي يا رواني باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهاي مستقل تشكيل شده است و نه جسم از بخش هاي متفاوت به وجود آمده است. تغيير در هر بخش آن مي تواند بركل بدن اثر بگذارد.

در رابطه با اثر ورزش بر شخصيت انسان، يكي از گسترده ترين عقايد اين است كه ورزش، از راه هاي گوناگون در روحيه و شخصيت افراد اثر مثبت ميگذارد. چنين تأثيرات مثبتي ممكن است موقت يا دايمي باشد يا در مورد افراد جوانتر، به اين دليل كه فرايند رشد و تكامل رواني و عاطفي آنان درحال تكوين است، بيش از افراد مسن صحت داشته باشد. احتمالاً مهمترين جنبه اين تأثيرها، رشد شخصيت است. علاوه بر رشد شخصيت، ورزش به طور موثري در تحول «جنبه اجتماعي شخصيت» يا «صلاحيت و شايستگي اجتماعي» فرد اثر داشته است.

تحقيقات نشان داده است كه افراد ورزشكار به دليل شركت فعال در فعاليتهاي اجتماعي مانند تمرينها و مسابقه ها و همچنين مقبوليت هاي اجتماعي كه به دليل موفقيتهاي ورزشي احراز مي كنند، شخصيتي برونگرايانه و فعال مي يابند و واكنش آنها نسبت به شرايط مختلف بهتر مي گردد.

به علاوه يكي از راههاي مقابله با استرس، افسردگي، اضطراب و ناراحتيهاي روحي كه اكثراً به وسيله كم تحركي تشديد مي گردند، ورزش و حركات نرمشي است. ورزش جريان خون مغز را افزايش داده و تغذيه سلولهاي مغزي را بيشتر ميكند، دماي بدن را افزايش داده و منجر به ترشح موادي در بدن ميگردد كه شادماني ايجاد مي كنند، همچنين اعتماد به نفس و احساس رضايت فردي را كه در افراد افسرده كاهش مي يابند زياد مي كند، در ضمن ورزش با بهبودي فعاليت سيستم عصبي، باعث خونسردي، نرمش و بهبودي مهارت ها مي گردد.

 پرداختن به بازي و ورزش، اصولاً باعث انبساط خاطر و شادابي مي شود. به همين دليل است كه گروه زيادي از مردم پس از كار و تلاش خسته كننده شغلي، ساعت هاي فراغت خود را صرف اين گونه فعاليت ها مي كنند. حتي ديده شده است افرادي كه از موضوعي دچار تأثر و غم هستند، چنانچه با تمايل خود يا اصرار ديگران براي كاهش ناراحتي به ورزش بپردازند، واقعاً براي دقايقي هرچند كوتاه تأثرات خود را از ياد مي برند. در افراد مبتلا به استرس انجام ورزش به دوري موقت از استرس كمك كرده، ادراك شخصي را افزايش مي دهد و منجر به ايجاد احساس خوبي بعد از آن مي گردد كه فرد را قادر به يافتن راه حل براي مقابله با استرس مي كند.

(متن کامل مقاله تحت عنوان "نقش ورزش در رشد شخصيت" در تارنمای http://stcv.hums.ac.ir قابل دسترسی است).

 

با این هدف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در راستای سلامت و تندرستی اساتید، کارمندان و دانشجویان حرکت نموده است که اطلاعات بیشتر در ادامه قابل دسترسی است.

امکانات ورزشی دانشکده

سالن ورزشی شهید تهرانی مقدم:

ü      بدنسازی، تنیس روی میز، فوتبال دستی

فضای ورزشی روباز:

ü      زمین فوتسال، بسکتبال و والیبال

وسایل ورزشی فضای باز در محوطه دانشکده

ایستگاه دوچرخه اشتراکی

فوتبال دستی های سالن دانشکده

تیم های ورزشی دانشکده:

ü      تیم فوتسال اساتید و کارمندان دانشکده

ü      تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشکده

ü      تیم والیبال اساتید و کارمندان دانشکده

ü      و ....

دفتر انجمن ورزشی دانشکده:

ü      مسئول ورزش بانوان (امکان کاردانشجویی برای افراد علاقمند)

ü      مسئول ورزش آقایان (امکان کاردانشجویی برای افراد علاقمند)

 

مسئولین ورزشی دانشکده:

ورزش بانوان: سرکار خانم دکتر نگار مزاری. عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبيات فرانسه

ورزش آقایان: جناب آقای دکتر مسعود مینائی. عضو هیئت علمی گروه جغرافیا

ورزش کارمندان: ابراهیم آراسته. دبیرخانه دانشکده

        

 

بخش ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

ورزش عبارت است از يك فعاليت نهادينه شده كه مستلزم كاربرد نيروي جسماني شديد با استفاده از مهارت هاي جسماني پيچيده به وسيله شركت كنندگاني است كه توسط عوامل دروني و بيروني تحريك مي شوند. اين تعريف با فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته ارتباط پيدا مي كند. (كوشافر،1381 ( در جوامع اسلامي با توجه به اين كه كليه سياستگذاري ها در خدمت مكتب مي باشد، تربيت بدني نيز جدا از اين اصل كلي نبوده و ضمن اين كه پي ريزي اين علم بر مبناي مسائل جسماني و فيزيكي است، ولي در نهايت وسيله اي است كه در كمال و تعالي انسان ها موثر بوده و مي تواند گامي در جهت اهداف غايي انسان ها كه همان سير الي االله است، بر دارد. (عزيز آبادي فراهاني،1377).

همانطوري كه با ورزش قوت جسماني خودتان را تقويت مي كنيد، قواي روحانيتان را هم تهيه و تقويت كنيد. همانطوري كه كوشش مي كنيد جسمتان قوي باشد، كوشش كنيد كه روحتان هم قوي باشد. (امام خميني (ره)،1386).

 از نظر سازمان بهداشت جهاني نیز، «تندرستي صرفاً نداشتن بيماري و ضعف نيست؛ بلكه منظور از آن سلامتي كامل جسمي، ذهني، اجتماعي و روحي است. در حقيقت دو هدف عمده تندرستي، به تأخير انداختن مرگ و پيشگيري از بيماري است» (گائيني، 1386).

امروزه با پيشرفت علوم زيستي و روانشناسي كاملاً مشخص شده كه موجودي به نام انسان مجموعه اي است از ويژگي هاي جسماني و مشخصه هاي رواني كه مطلقاً از يكديگر قابل تفكيك نيستند. تغييرات بدن انسان مساوي است با تغييرات روح و دگرگوني روح با دگرگوني بدن برابر است. بدن انسان هميشه به صورت يك كل واحد عمل مي كند، نه به صورت يكسري بخش هاي جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نيستند و تقريباً هيچ پديده اي وجود ندارد كه تأثيرات آن تنها جسمي يا رواني باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهاي مستقل تشكيل شده است و نه جسم از بخش هاي متفاوت به وجود آمده است. تغيير در هر بخش آن مي تواند بركل بدن اثر بگذارد.

در رابطه با اثر ورزش بر شخصيت انسان، يكي از گسترده ترين عقايد اين است كه ورزش، از راه هاي گوناگون در روحيه و شخصيت افراد اثر مثبت ميگذارد. چنين تأثيرات مثبتي ممكن است موقت يا دايمي باشد يا در مورد افراد جوانتر، به اين دليل كه فرايند رشد و تكامل رواني و عاطفي آنان درحال تكوين است، بيش از افراد مسن صحت داشته باشد. احتمالاً مهمترين جنبه اين تأثيرها، رشد شخصيت است. علاوه بر رشد شخصيت، ورزش به طور موثري در تحول «جنبه اجتماعي شخصيت» يا «صلاحيت و شايستگي اجتماعي» فرد اثر داشته است.

تحقيقات نشان داده است كه افراد ورزشكار به دليل شركت فعال در فعاليتهاي اجتماعي مانند تمرينها و مسابقه ها و همچنين مقبوليت هاي اجتماعي كه به دليل موفقيتهاي ورزشي احراز مي كنند، شخصيتي برونگرايانه و فعال مي يابند و واكنش آنها نسبت به شرايط مختلف بهتر مي گردد.

به علاوه يكي از راههاي مقابله با استرس، افسردگي، اضطراب و ناراحتيهاي روحي كه اكثراً به وسيله كم تحركي تشديد مي گردند، ورزش و حركات نرمشي است. ورزش جريان خون مغز را افزايش داده و تغذيه سلولهاي مغزي را بيشتر ميكند، دماي بدن را افزايش داده و منجر به ترشح موادي در بدن ميگردد كه شادماني ايجاد مي كنند، همچنين اعتماد به نفس و احساس رضايت فردي را كه در افراد افسرده كاهش مي يابند زياد مي كند، در ضمن ورزش با بهبودي فعاليت سيستم عصبي، باعث خونسردي، نرمش و بهبودي مهارت ها مي گردد.

 پرداختن به بازي و ورزش، اصولاً باعث انبساط خاطر و شادابي مي شود. به همين دليل است كه گروه زيادي از مردم پس از كار و تلاش خسته كننده شغلي، ساعت هاي فراغت خود را صرف اين گونه فعاليت ها مي كنند. حتي ديده شده است افرادي كه از موضوعي دچار تأثر و غم هستند، چنانچه با تمايل خود يا اصرار ديگران براي كاهش ناراحتي به ورزش بپردازند، واقعاً براي دقايقي هرچند كوتاه تأثرات خود را از ياد مي برند. در افراد مبتلا به استرس انجام ورزش به دوري موقت از استرس كمك كرده، ادراك شخصي را افزايش مي دهد و منجر به ايجاد احساس خوبي بعد از آن مي گردد كه فرد را قادر به يافتن راه حل براي مقابله با استرس مي كند.

(متن کامل مقاله تحت عنوان "نقش ورزش در رشد شخصيت" در تارنمای http://stcv.hums.ac.ir قابل دسترسی است).

 

با این هدف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در راستای سلامت و تندرستی اساتید، کارمندان و دانشجویان حرکت نموده است که اطلاعات بیشتر در ادامه قابل دسترسی است.

امکانات ورزشی دانشکده

سالن ورزشی شهید تهرانی مقدم:

ü      بدنسازی، تنیس روی میز، فوتبال دستی

فضای ورزشی روباز:

ü      زمین فوتسال، بسکتبال و والیبال

وسایل ورزشی فضای باز در محوطه دانشکده

ایستگاه دوچرخه اشتراکی

فوتبال دستی های سالن دانشکده

تیم های ورزشی دانشکده:

ü      تیم فوتسال اساتید و کارمندان دانشکده

ü      تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشکده

ü      تیم والیبال اساتید و کارمندان دانشکده

ü      و ....

دفتر انجمن ورزشی دانشکده:

ü      مسئول ورزش بانوان (امکان کاردانشجویی برای افراد علاقمند)

ü      مسئول ورزش آقایان (امکان کاردانشجویی برای افراد علاقمند)

 

مسئولین ورزشی دانشکده:

ورزش بانوان: سرکار خانم دکتر نگار مزاری. عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبيات فرانسه

ورزش آقایان: جناب آقای دکتر مسعود مینائی. عضو هیئت علمی گروه جغرافیا

ورزش کارمندان: ابراهیم آراسته. دبیرخانه دانشکده

pd np at az kdabiyat tm