لیست تفاهم نامه های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با سایر سازمان ها وارگان ها و...

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ انعقاد

تفاهم نامه

تاریخ اعتبار

تفاهم نامه

1

تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی وپژوهشی دفتر تحقیقات ومطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

7/11/1393

7/11/1396

2

تفاهم نامه همکاری مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد  ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

12/4/1395

12/4/1397

3

تفاهم نامه همکاری مرکز امور اجتماعی وفرهنگی وزارت کشور،پژوهشگاه فرهنگ،هنر وارتباطات  ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

22/10/1395

22/10/1397

4

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و آموزشی اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

1/11/1395

1/11/1400

5

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی وآموزشی بین معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهرداری مشهد  ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

16/2/1393

16/2/1395

6

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی ،آموزشی وخدماتی بین موسسه فرهنگی وهنری خراسان  ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

1/5/1393

1/5/1395

7

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی وآموزشی بین سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

9/7/1393

9/7/1395

8

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی ،آموزشی بین پایگاه میراث فرهنگی وگردشگری توس  ودانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

7/11/1393

7/11/1395

9

توافق نامه همکاری بین  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد وآستان قدس رضوی

1/4/1395

1/4/1397

10

توافق نامه همکاری بین  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و بیمارستان رضوی

1/3/1393

31/3/1395

11

تفاهم نامه همکاری علمی،آموزشی وپژوهشی فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی وانجمن ژئوپلیتیک ایران-شعبه خراسان رضوی مستقر در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

9/12/1395

9/12/1397

12

تفاهـم نامه همكاري فـي مابین دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ومرکز آثار مفاخر واسناد دانشگاه فردوسی مشهد

1/7/1396

ادامه دارد

 

 
pd np at az kdabiyat tm