لیست تفاهم نامه های دانشگاه فردوسی مشهد با سایر سازمان ها وارگان ها و...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ انعقاد تفاهم نامه

تاریخ اعتبار تفاهم نامه

1

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد وسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1/10/1394

1/10/1397

2

تفاهم نامه همکاری علمی وپژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ودانشکده علوم وفنون شناوری جواد الائمه(ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تیرماه 1391

ادامه دارد

3

توافق نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد وسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

1/12/1392

1/12/1394

4

توافق نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد وسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

3/2/1393

31/1/1395

5

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فردوسی مشهد و صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی

1/9/1393

30/8/1395

6

توافق نامه همکاری بین  دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگاه علوم انسانی

1/4/1392

1/4/1394

7

توافق نامه همکاری بین  دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس

1/4/1392

1/4/1394

8

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد وسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

1/8/1396

1/10/1396

pd np at az kdabiyat tm