پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

منابع آزمون کتبی مقطع دکتری رشته جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397

 

حوزه

کتاب

جامعه شناسي اقتصادي

1. منفعت طلبي و ساختار اجتماعي ، نويسنده: ريچارد سوئد برگ، مترجم: علی اصغر سعیدی تهران، لوح فکر، چاپ اول ، 1391

2. نظریه های توسعه، نویسندگان: ریچارد پیت، الین هارت ویک، مترجمین؛ مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی و اسماعیل رحمانپور، نشر لویه، 1389

3. جامعه شناسی توسعه، نویسندگان؛ مطفی ازکیا و غلامرضا غفاری، ناشر کیهان، 1395

روش تحقيق

1. طراحي پژوهش هاي اجتماعي، نويسنده: نورمن بليكي، مترجم: حسن چاوشيان تهران، نشر ني، چاپ نهم، 1393

2. روش تطبیقی(فراسوی راهبردهای کمی و کیف) چارلز ریگین، مترجم؛ محمد فاضلی، نشر آگه، 1394

نظريه هاي جامعه‌شناسي

1. نظريه هاي نوين جامعه شناختي/ پديدآورنده جاناتان اچ ترنر؛ برگردان علي اصغر مقدس، مريم سروش. تهران : انتشارات جامعه شناسان‏، ۱۳۹۳

2. نظري‍ه ه‍اي ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اخ‍تي   در دوران معاصر/ ت‍الي‍ف ج‍ورج ري‍ت‍زر؛ ت‍رج‍م‍ه هوشنگ نايبي، تهران نشر ني، 1394

3. نظريه هاي متاخر جامعه شناسي‏/ ترجمه و تاليف حميدرضا جلائي پور، جمال محمدي.  تهران : نشرني‏ ، ۱۳۸۷.

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour