پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷
کاربرگ های دکتری ویرایش 01
ردیف عنوان کاربرگ
نسخه pdf
1

کاربرگ شماره 1

انتخاب استاد راهنما 

download
2

کاربرگ شماره 2

انتخاب موضوع 

download 
3

کاربرگ شماره 3

درخواست دفاع پیشنهاده 

download 
4

کاربرگ شماره 4

صورتجلسه پیشنهاده 

download 
5

کاربرگ شماره 5

تاییدیه گزارش شفاهی

download 
6

کاربرگ شماره 6

اعتبار سنجی مقالات

download 
7

کاربرگ شماره 7

درخواست استفاده از فرصت 

download 
8

کاربرگ شماره 8

مجوز دفاع 

download 
9

کاربرگ شماره 9

نمره دهی رسانه

download 
10

کاربرگ شماره 10

ارزشیابی رسانه

download 
11

کاربرگ شماره 11

نمره دهی به مقاله

download 
12

کاربرگ شماره 12

صورتجلسه دفاع 

download 
13

کاربرگ شماره 13

اصالت نامه

download 
  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour