کاربرگ های جدید دفاع از رساله دکتری 1398

ردیف عنوان کاربرگ
نسخه pdf
1

کاربرگ شماره 1

انتخاب استاد راهنما 

download
2

کاربرگ شماره 2

انتخاب موضوع 

download 
3

کاربرگ شماره 3

درخواست دفاع پیشنهاده 

download 
4

کاربرگ شماره 4

صورتجلسه پیشنهاده 

download 
5

کاربرگ شماره 5

تاییدیه گزارش شفاهی

download 
6

کاربرگ شماره 6

اعتبار سنجی مقالات

download 
7

کاربرگ شماره 7

درخواست استفاده از فرصت 

download 
8

کاربرگ شماره 8

مجوز دفاع 

download 
9

کاربرگ شماره 9

نمره دهی رسانه

download 
10

کاربرگ شماره 10

ارزشیابی رسانه


 
11

کاربرگ شماره 11

نمره دهی به مقاله


 
12

کاربرگ شماره 12

صورتجلسه دفاع 

download 
13

کاربرگ شماره 13

اصالت نامه


 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی