کاربرگ های جدید دفاع از رساله دکتری 1398

ردیف عنوان کاربرگ
نسخه pdf
1

کاربرگ شماره 1

انتخاب استاد راهنما 

download
2

کاربرگ شماره 2

انتخاب موضوع 

download 
3

کاربرگ شماره 3

درخواست دفاع پیشنهاده 

download 
4

کاربرگ شماره 4

صورتجلسه پیشنهاده 

download 
5

کاربرگ شماره 5

تاییدیه گزارش شفاهی

download 
6

کاربرگ شماره 6

اعتبار سنجی مقالات

download 
7

کاربرگ شماره 7

درخواست استفاده از فرصت 

download 
8

کاربرگ شماره 8

مجوز دفاع 

download 
9

کاربرگ شماره 9

نمره دهی رسانه

download 
10

کاربرگ شماره 10

ارزشیابی رسانه


 
11

کاربرگ شماره 11

نمره دهی به مقاله


 
12

کاربرگ شماره 12

صورتجلسه دفاع 

download 
13

کاربرگ شماره 13

اصالت نامه


 
pd np at az kdabiyat tm