پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

گروه آموزشی تاریخ

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

 

جغرافیای تاریخی فتوحات تیمور در ایران و آسیای مرکزی

 

 

استاد راهنما :

دکتر جواد عباسی

 

 

استاد مشاور :

دکتر رضا دوستان

 

 

استادان داور :

دکتر مصطفی گوهری فخرآباد دکتر مریم عزیزیان

 

 

نگارش :

جمیله غائبی جعفرآباد

 

ساعت 12 ظهر چهارشنبه 1397/04/13

اتاق 307

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour