گروه علوم اجتماعی

 

موضوع رساله دکتری:

شبیه سازی دوره های رونق رکود بازار مسکن

با تاکید برمکانیسم های اجتماعی - اقتصادی

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر اصغرپور ماسوله- دکتر صدیق اورعی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر کرمانی دکتر فیضی

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر مجدی

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر جوادی یگانه دکتر سعیدی

 

 

نگارش:

مسعود چاری صادق

 

 

ساعت 10 چهار‌شنبه 97/6/21

تالار رجایی

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm