کاربرگ‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 1 (انتخاب استاد راهنما و موضوع)

 images

 download

کاربرگ شماره 2 (صورتجلسه تصویب پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شماره 3 (گزارش پیشرفت)

 images

 download

کاربرگ شماره 4 (اعتبارسنجی مقاله‌ها)

 images

 download

کاربرگ شماره 5 (مجوّز دفاع)

images 

 download

کاربرگ شماره 6-1 (ارزشیابی پایان‌نامه- ویژه گروه علوم انسانی الف، رشته‌های جغرافیا و علوم اجتماعی)

images 

 download

کاربرگ شماره 6-2 (ارزشیابی پایان‌نامه- ویژه گروه علوم انسانی ب، رشته‌های مطالعات ادبی و زبانی و تاریخ)

 images

 download

کاربرگ شماره 7 (صورتجلسه دفاع)

 images

 download

کاربرگ شماره 8 (اصالت‌نامه)

 images

 download

چکیده فارسی

 images

 download

چکیده انگلیسی

 images

 download

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی