کاربرگ‌های رساله دکتری

 

کاربرگ شمارۀ 1 (انتخاب استاد راهنما)

 images

 download

کاربرگ شماۀ 2 (انتخاب موضوع)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 3 (درخواست دفاع از پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 4 (صورتجلسه دفاع از پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 5 (تأییدیه گزارش شفاهی)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 6 (اعتبارسنجی مقاله‌ها)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 7 (درخواست استفاده از فرصت شش‌ماهه برای ارائۀ مقاله)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 8 (مجوّز دفاع)

 images

 download

کاربرگ شمارۀ 9 (ارزشیابی رساله)

 images

 download

کاربرگ شماره 10 (صورتجلسه دفاع)

 images

 download

چکیده فارسی

 images

 download

جکیده انگلیسی

 images

 download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ‌های رساله دکتری

کاربرگ شمارۀ 1 (انتخاب استاد راهنما)

 

 

کاربرگ شماۀ 2 (انتخاب موضوع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 3 (درخواست دفاع از پیشنهاده)

 

 

کاربرگ شمارۀ 4 (صورتجلسه دفاع از پیشنهاده)

 

 

کاربرگ شمارۀ 5 (تأییدیه گزارش شفاهی)

 

 

کاربرگ شمارۀ 6 (اعتبارسنجی مقاله‌ها)

 

 

کاربرگ شمارۀ 7 (درخواست استفاده از فرصت شش‌ماهه برای ارائۀ مقاله)

 

 

کاربرگ شمارۀ 8 (مجوّز دفاع)

 

 

کاربرگ شمارۀ 9 (ارزشیابی رساله)

 

 

کاربرگ شماره 10 (صورتجلسه دفاع)

 

 

چکیده فارسی

 

 

جکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی