آخرین ارتقاء‌ها:

 

ارتقاء آقای دکتر مسعود خوش‌سلیقه به مرتبۀ استادی

مشاهدۀ امتیازات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ارتقاء آقای دکتر مسعود مینائی به مرتبۀ دانشیاری

مشاهدۀ امتیازات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ارتقاء آقای دکتر حسین اکبری به رتبۀ دانشیاری

مشاهدۀ امتیازات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ارتقاء آقای دکتر محمودرضا قربان صباغ به مرتبۀ دانشیاری

مشاهدۀ امتیازات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی