دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

 

تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير

 

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در  تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند.

تا دهه‌هاي پيش تاريخ‌ نگاري نوشته‌ مدار‌ و بر اساس اسناد مكتوب بود اما با بازبيني اين مساله و بهره‌گيري از تاريخ شفاهي و استفاده از اسنادي مانند عكس، تاريخ‌نگاري را دچار دگرگوني كرد. عكس، تصوير و اشيا امروزه تاثير بسياري در تاريخ‌ نگاري دارد.

 در تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه بزرگي همچون دانشگاه فردوسي مشهد قطعا عكس ها و اسناد نقش غير قابل انكاري دارند.

برای مشاهده گوشه هایی از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد روی لینک های زیر کلیک کنید:

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۱

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۲

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۳

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۴

تاريخ شفاهي دانشگاه مشهد به روايت مجيد فياض

گوشه ای از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد به روایت تصویر ۵

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۶

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۷

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۸

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۹

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۱۰

تاریخ شفاهی کتابخانه دانشکده مرور شد

گوشه ای از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد به روایت تصویر ۱۱

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour