سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷

 

 

 

وظایف و اختیارات رياست دانشکده 


بر اساس تشکيلات سازماني مصوب مجلس شوري اسلامي، شوري عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي، کليه امور دانشکده توسط رئيس دانشکده با همکاري معاونان وي اداره مي شود. رئيس دانشکده محور و مسئول اصلي اتخاذ تصميمات و عملکرد دانشکده بر طبق ضوابط و مقررات مربوط است.

 

وظايف و اختيارات :

  • تعيين سياست کلي و خط مشي اجرايي دانشکده در قالب هاي آموزشي و پژوهشي
  • رهبري فعاليتهاي آموزشي و اداري
  • نظارت در تهيه بودجه دانشکده و پيشنهاد آن به طرح و برنامه دانشگاه
  • اعمال نظارت بر فعاليت هاي مختلف دانشکده و ايجاد هماهنگي بين آنها و ارائه گزارش ساليانه عملکرد دانشکده به شوراي دانشگاه
  • تعيين اعضاي هيات رئيسه دانشکده و مديران گروه هاي آموزشي و معرفي به رياست دانشگاه جهت صدور حکم
  • اجري مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه و دستور العمل هاي تعيين شده از طرف دانشگاه
  • ارائه و پيشنهاد همکاري هاي علمي با ساير مراکز آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي، به رئيس دانشگاه جهت طرح در شوراي دانشگاه
  • نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان دانشکده برابر ضوابط و مقررات

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour