دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام‏ خانوادگى

مرتبه علمي

دوران تصدي

دكتر علي اكبر فياض

استاد

۳۴ تا ۴۳

دكتر احمد علي رجائي

استاد

۴۳  تا ۴۷

دكتر جلال متيني

استاد

۴۷  تا ۵۳

دكتر عباس سعيدي رضواني

استاد

۵۳  تا ۵۶

دكتر جواد حديدي

استاد

۵۶  تا ۵۸

دکتر رضا زمردیان (سرپرست)

دانشيار

۵۸ تا ۶۰

دكتر كاظم خواجويان

استاد

۶۰  تا ۶۹

دكتر سيد حسين فاطمي

استاديار

۶۹  تا ۶۹

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

استاد

۶۹  تا ۷۶

دكتر علي منتظمي

دانشيار

۷۶  تا ۷۷

دكتر مهدي مشكوه الديني

استاد

۷۷  تا ۸۰

دكتر يد محمد رضا هاشمي

استاد يار

۸۰ تا ۸۳

دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي

استاديار

۸۳  تا ۸۶

دكتر هادي وكيلي

استاديار

۸۶  تا ۸۸

دكتر عباس طالب زاده شوشتري

دانشیار

۸۸ تا ۹۲

دکتر محمدرحیم رهنما

استاد

92 تا 96

دکتر عبدالله رادمرد

دانشیار

96 تا کنون

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour