دکتر بلاسم محسنی

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

BALASEM MOHSENI

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

بلاسم

  +985138805211    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • آموزش مترجم
  • ارتباطات بین فرهنگی
  • مطالعات رسانه
  • ترجمه غیرحرفه ای

Areas of Research and Experties

  • Folklore
  • commitment literature
  • mamluki &othmani litrature

Under Construction

در حال ساخت