دکتر بهار صدیقی

استادیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Bahar Seddighi

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805210    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات معاصر
  • مکاتب نقد ادبی
  • زبانشناسی و واژه پژوهی
  • ادبیانت اساطیری
  • ادبیات تطبیقی

Areas of Research and Experties

  • Conteporary Literature
  • Schools of Literary Criticsism
  • Linguistics and Lexicography
  • Mythical Literature
  • Comparative Literature

Under Construction

در حال ساخت