دکتر بهزاد قنسولی

استاد، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Behzad Ghonsooly

Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805231    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • روانشناسی زبان
  • تکنولوژی در آموزش و یادگیری زبان
  • سنجش ترجمه
  • استخراج اطلاعات
  • زبانشناسی کاربردی

Areas of Research and Experties

  • psycholinguistics
  • Techonology in language teaching and learning
  • translation assessment
  • data mining
  • applied linguistics

I am an Associate Professor in Translation Studies and the Vice Dean for Research at the Faculty of Letters and Humanities at Ferdowsi University of Mashhad. My research interests include audiovisual translation, translator education, and intercultural communication. I teach  on the MA English Translation, and the Ph.D. Translation Studies at the Department of English. I mainly lecture  on theoretical aspects of audiovisual translation, translator education, and research methodologies

متن زندگی نامه فارسی در دست ساخت