دکتر شقایق شایسته صدفیان

استادیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Shaghayegh Shayesteh

Assistant Professor , Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

  • Under Construction

    در حال ساخت