کارشناسان دانشکده

حوزه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حوزه ریاست

زهرا بابایی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

38806707

امور عمومی

ابراهیم آراسته

مسئول امور عمومی دانشکده

38806711

ولی اله غریب

کارمند دبیرخانه

38806721

عفت فلاح نژاد تفتی

تلفنچی

38806700

حوزه پژوهش

مرتضی تحققی

کارشناس مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

38806716

زهرا بنی اسد

کارشناس نشریه و علم سنجی

38806724

اداره آموزش

حسین تفقدی

کارشناس مسئول امور آموزشی و آموزش های عالی آزاد

38806712

امیر اسفندیار عامل محرابی

کارشناس امور آموزشی

38806714

مرضیه دهقان

کارشناس امور آموزشی

38806713

گروه‌های آموزشی

صدیقه قادری

کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی

38806762

مهدی نیازدل

کارشناس گروه‌های زبانشناسی و زبان روسی و فرانسه

38806772

زهره علی احمدی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

38806760

سید علی موسوی

کارشناس گروه تاریخ

38806777

داود نادمی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

38806780

زهرا شیرزاد

کارشناس گروه زبان انگلیسی

38806765

مهناز رمضانی

کارشناس گروه جغرافیا

38806785

زهرا سبزعلی دامغانی

متصدی امور دفتری شاغل در گروه جغرافیا

38806787

فناوری اطلاعات

سید محمدحسین مدنی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

38806705

سید رضا موسوی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

38806703

کتابخانه

مریم خوش بیان

کارشناس مسئول خدمات کتابداری

38806727

علی اکبر دستجردی

کارشناس خدمات کتابداری

38806731

نعیمه ظریف قاسمی

کارشناس خدمات کتابداری

38806729

معصومه عادلی

کتابدار

38806730

آزمایشگاه

مجید پالوانه

متصدی امور دفتری شاغل در آزمایشگاه جغرافیا

38806756

ابراهیم اکبری

کارشناس آزمایشگاه جغرافیا

38806786

مصوبات شورای دانشکده

پیوندهای فرهنگی

کمیسیون تخصصی علوم انسانی