مدیر امور عمومی: آقای ابراهیم آراسته

z babaei

 

تحصیلات: کارشناسی،

تلفن: داخلی 6711

تلفن مستقیم:  8796836-38806711

پست الکترونیک: 

 

 

 

مسئول دفتر ریاست: خانم زهرا بابایی

z babaei تحصیلات: کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه 

تلفن: داخلی 6707

تلفن مستقیم:   38806707- 38796824

فاکس : 38796826

پست الکترونیک :

 

 

کارشناس آموزشی و پژوهشی: آقای امیراسفندیار عامل‌محرابی

z babaei

 

تحصیلات: کارشناسی، مترجمی زبان انگلیسی

تلفن: داخلی 67174

تلفن مستقیم: 05138806714

پست الکترونیک :

 

 

 

 

مسئول امین اموال:آقای علیرضا حداد طوسی

z babaei تحصیلات: فوق دیپلم، فیلم سازی، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی

تلفن: داخلی 6717

تلفن مستقیم :38806717

پست الکترونیک :

 

 

 

 

متصدی امور دفتری ( دبیرخانه و بایگان):آقای ولی الله غریب لاملنگ

z babaei

 

تحصیلات: دیپلم، کامپیوتر، 

تلفن: داخلی 6721

تلفن مستقیم: 38806721

پست الکترونیک :

 

 

 

 تلفنچی دانشکده: خانم فلاح 

z babaei تحصیلات: سیکل

کارشناسی، مدیریت  

تلفن: داخلی 6700

تلفن مستقیم  05138806700