رئیس اداره آموزش:  حسین تفقدی اسراری

tafaghodi222

تحصیلات: کارشناسی ارشد، حسابداری

شرح وظایف: نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌های آموزشی، نظارت بر کار کارشناسان آموزشی، آموزانه اعضای هیأت علمی و مدرسین، صدور گواهی رتبه، رفع مشکلات آموزشی دانشجویان

تلفن: داخلی 6712

تلفن مستقیم:  05138806712

پست الکترونیک:

 

 

کارشناس اداره آموزش : مرضیه دهقان کاریزنوی

z babaeiتحصیلات:کارشناسی‌ارشد، تاریخ

شرح وظایف : امور فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، صدور گواهی رتبه، رفع مشکلات آموزشی دانشجویان و ...،

تلفن: داخلی 6713

تلفن مستقیم:  05138806713

پست الکترونیک :

 

 

 

کارشناس اداره آموزش : اسفندیار عامل محرابی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، زبان انگلیسی

شرح وظایف: صدورگواهی اشتغال به تحصیل ، مسئول امور کلاس ها، امور دانشجویان بین الملل

تلفن: داخلی 6745

تلفن مستقیم: 05138806745

پست الکترونیک: @um.ac.ir

 

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی: زهره علی احمدی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، زبان و ادبیات فارسی

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن داخلی:6760

تلفن مستقیم:05138806760

پست الکترونیک:@um.ac.ir

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عربیصدیقه قادری

ghaderi

تحصیلات: کارشناسی‌، زبان و ادبیات عربی

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت وهماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن: داخلی 6762

تلفن مستقیم: 05138806762

پست الکترونیک: @um.ac.ir 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان فرانسهمهدی نیازدل

تحصیلات: کارشناسی‌، علوم اجتماعی

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن: داخلی 6774

تلفن مستقیم: 05138806774

پست الکترونیک : @um.ac.ir 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان انگلیسی:  زهرا شیرزاد

تحصیلات: کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن: داخلی 6765

تلفن مستقیم: 05138806765

پست الکترونیک : @um.ac.ir 

 

 کارشناس گروه آموزشی زبان‌شناسی و زبان روسیمهدی نیازدل

ghaderiتحصیلات: کارشناسی‌، علوم اجتماعی

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن: داخلی 6772

تلفن مستقیم: 05138806772

پست الکترونیک : @um.ac.ir 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی علوم اجتماعی: داود نادمی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، پژوهشگری علوم اجتماعی

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

تلفن: داخلی 6780

تلفن مستقیم:05138806780

پست الکترونیک: @um.ac.ir 

 

کارشناس گروه آموزشی جغرافیا:مهناز رمضانی

z babaei

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، تاریخ

شرح وظایف:امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و...

تلفن:داخلی 6777

تلفن مستقیم:05138806777

پست الکترونیک: 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی تاریخ: سیدمحمدعلی موسوی  

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، تاریخ

شرح وظایف: امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و...

تلفن: داخلی 6777

تلفن مستقیم:05138806777

پست الکترونیک: