مسئول آزمایشگاه زبان و سمعی و بصری: آقای علیرضا حداد طوسی

z babaei

 

تحصیلات: فوق دیپلم، فیلم سازی، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی

تلفن: داخلی 6717

تلفن مستقیم: 05138806717

پست الکترونیک :

 

 

 

  مسئول آزمایشگاه جغرافیا :آقای مجید پالوانه

z babaei تحصیلات: دیپلم افتخاری

کارشناسی، مدیریت  

تلفن: داخلی 6756

تلفن مستقیم:  05138806756

پست الکترونیک :