سرپرست کتابخانه:خانم مریم خوش بیان

z babaei

تحصیلات: کارشناسی،

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: داخلی 6727

تلفن مستقیم: 05138806727

پست الکترونیک:

 

 

 

بخش اطلاع رسانی و سفارشات: خانم نعیمه ظریف قاسمیان

z babaei تحصیلات: کارشناسی،

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: داخلی 6729

تلفن مستقیم 05138806729

پست الکترونیک :

 

 

بخش امانت:آقای علی اکبر دستجردی

z babaei

تحصیلات: کارشناسی،

کارشناسی ارشد علم اطلاع رسانی و کتابداری

تلفن: داخلی 6731

تلفن مستقیم 05138806731 

پست الکترونیک:

 

 

 

بخش امانت: خانم معصومه عادلی

z babaei

 تحصیلات: کاردانی، کتابداری

تلفن: داخلی 6730

تلفن مستقیم:05138806730