آقای مرتضی تحققی علیائی: مسئول امور پژوهشی دانشکده

z babaei

تحصیلات: کارشناسی، تاریخ

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران

تلفن: داخلی 6716

تلفن مستقیم:05138806716

سایت شخصی: http://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir

پست الکترونیک : 

 
 

خانم مرضیه دهقان:

کارشناس مجله زبان و ادبیات عربی

کارشناس مجله زبانشناسی و گویش های خراسان

کارشناس مجله مطالعات زبان و ترجمه

کارشناس مجله جغرافیای سیاسی

z babaei تحصیلات: دیپلم افتخاری

کارشناسی، مدیریت  

تلفن: داخلی 6723

تلفن مستقیم 05138806723

پست الکترونیک :

 

 

 

خانم زهرا بنی اسد:

کارشناس مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

کارشناس مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی

کارشناس مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری

کارشناس مجله علوم اجتماعی

z babaei

تحصیلات: کارشناسی، جغرافیا 

تلفن: داخلی 6724

تلفن مستقیم 05138806724

پست الکترونیک :

 

 

 

آقای سیدمحمدعلی موسوی:

کارشناس مجله جستارهای ادبی

کارشناس مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

کارشناس مجله پژوهشهای ادب و زبان فرانسه

z babaei

تحصیلات: کارشناسی، تاریخ

کارشناسی، مدیریت  

تلفن: داخلی 6725

تلفن مستقیم:  05138806725

پست الکترونیک: