ارتقاء آقای دکتر مسعود خوش‌سلیقه به مرتبۀ استادی

      مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر مسعود مینائی به مرتبۀ دانشیاری

    مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر حسین اکبری به رتبۀ دانشیاری

   مشاهدۀ امتیازات


 

ارتقاء آقای دکتر محمودرضا قربان صباغ به مرتبۀ دانشیاری

   مشاهدۀ امتیازات