دکتر علی یوسفی

دانشیار، گروه جامعه‌شناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Ali yousofi

Associate Professor, Department of Social Sciences
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

n

  +985138805192    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

  •    

Under Construction

در حال ساخت