برنامۀ زمانی انتخاب واحد دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

نیمسال دوم 1399

 

تاریخ

ساعت

توضیحات

1399/10/20

8 تا 10 صبح

و 14 تا 23

دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیۀ ورودی‌ها

1399/10/21

8 تا 10 صبح

14 تا 18 (دروس تربیت بدنی و ورزش)

و 18 تا 23

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 96 و ماقبل

1399/10/22

8 تا 10 صبح

14 تا 18 (دروس تربیت بدنی و ورزش)

و 18 تا 23

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 97

1399/10/23

8 تا 10 صبح

14 تا 18 (دروس تربیت بدنی و ورزش)

و 18 تا 23

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 98

1399/10/24

8 تا 10 صبح

14 تا 18 (دروس تربیت بدنی و ورزش)

و 18 تا 23

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 99

25 و 1399/10/26

از ساعت 8 تا 23

کلیۀ دانشجویان

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی