گزارش فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و برگزیدگان حوزه پژوهشی و فناوری این دانشکده در سال 1399
 
به عنوان اختتامیه جشنواره بزرگداشت پژوهش در سال 1399 که شامل برگزاری بیشاز 28 سخنراني، كارگاه و ميزگرد بود، گزارش منتخب فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و برگزیدگان حوزه پژوهشی و فناوری این دانشکده در جلسه شورای دانشکده مورخ 1399/10/13 ارئه شد که در اینجا  قابل مشاهده است.

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی