روساي دانشكده از بدو تاسيس تا كنون

نام و نام‏ خانوادگى

مرتبه علمي

دوران تصدي

دكتر علي اكبر فياض

استاد

۳۴ تا ۴۳

دكتر احمد علي رجائي

استاد

۴۳  تا ۴۷

دكتر جلال متيني

استاد

۴۷  تا ۵۳

دكتر عباس سعيدي رضواني

استاد

۵۳  تا ۵۶

دكتر جواد حديدي

استاد

۵۶  تا ۵۸

دکتر رضا زمردیان (سرپرست)

دانشيار

۵۸ تا ۶۰

دكتر كاظم خواجويان

استاد

۶۰  تا ۶۹

دكتر سيد حسين فاطمي

استاديار

۶۹  تا ۶۹

دكتر محمد مهدي ركني يزدي

استاد

۶۹  تا ۷۶

دكتر علي منتظمي

دانشيار

۷۶  تا ۷۷

دكتر مهدي مشكوه الديني

استاد

۷۷  تا ۸۰

دكتر يد محمد رضا هاشمي

استاد يار

۸۰ تا ۸۳

دكتر سيد عباس محمد زاده رضايي

استاديار

۸۳  تا ۸۶

دكتر هادي وكيلي

استاديار

۸۶  تا ۸۸

دكتر عباس طالب زاده شوشتري

دانشیار

۸۸ تا ۹۲

دکتر محمدرحیم رهنما

استاد

92 تا 96

دکتر عبدالله رادمرد

دانشیار

96 تا کنون

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی