اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبیات عرب

 

 

 


دکتر امیر مقدم متقی
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:نقد ادبی،بلاغت،صرف و نحو

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد 
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

 

 

 

amir mottaghi.jpg1

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

5230

051-38805230

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید حسین سیدی
 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: زبان شناسی ادبیات تطبیقی، علوم قرآنی، متون نظم و نثر عربی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

 

 

 

hosein-seyedi

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

5204

051-38805204

http://seyedi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد باقر حسینی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: صرف و نحو، روش تحقیق و سمینار مسایل علمی، متون نظم و نثر عربی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

mohammad-bagher-hosseini 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5202

051-38805202

http://hossaini.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر حسن عبداللهی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:  متون صرف و نحو

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران  

 

 

hassan-abdollahi 

 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5206

051-38805206

http://abd.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عباس عرب
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: نقد و ترجمه

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران 

 

 

 

abbas-arab 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5205

051-38805205

http://darab.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عباس طالب زاده شوشتری
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ادب قدیم و عروض قافیه

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه  تهران  

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 

 

abbas-talebzadeh-shoshtari 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5201

051-38805201

http://shoshtari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر مرضیه آباد

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: نقد و تاریخ ادبیات

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت مدرس 

 

 

 

marzieh-abad 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5200

051-38805200

http://mabad.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر حسین ناظری

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: صرف و نحو، متون نظم و نثر معاصر، علوم قرآنی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

hossain-nazeri 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5208

051-38805208

http://nazeri.profcms.um.ac.ir این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر احمدرضا حیدریان شهری

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: نقد ادبی، ادبیات معاصر و تطبیقی، آموزش زبان

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

aamad-rez-hidarian-shahri 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5209

051-38805209

http://heidaryan.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر کلثوم صدیقی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: نقد ادبی، ادبیات معاصر، زبان شناسی، ادبیات اساطیری

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

kolsom-seedighi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5210

051-38805210

http://seddighi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر بلاسم محسنی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: متون نظم و نثر معاصر، آزمایشگاه، مکالمه، ترجمه متون کتبی و شفاهی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتری، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

belasem-mohseni-a 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5211

051-38805211

http://mohseni.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی