اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

m

دکتر علی یوسفی

گروه علوم اجتماعی - دانشیار

yousofi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مجید فولادیان

گروه علوم اجتماعی -استادیار

fouladiyan.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حسین اکبری

گروه علوم اجتماعی - دانشیار

h-akbari.profcms.um.ac.ir

m

دکتر علی اکبر مجدی

گروه علوم اجتماعی- استادیار


majdi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حسین میرزائی 

گروه علوم اجتماعی -استادیار

hmirzaei.profcms.um.ac.ir

m

دکتر غلامرضا صدیق اورعی

گروه علوم اجتماعی -استادیار

sedoura.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مهدی کرمانی

گروه علوم اجتماعی- استادیار


m-kermani.profcms.um.ac.ir