کلیه فرایندهای آموزشی از طریق پرتال پویا(پرتال ورود یکپارچه اعضا)، منوی آموزشی، درخواست‌های آموزشی انجام می‌گیرد.