کاربرگ‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 1 (انتخاب استاد راهنما و موضوع)

 images

 download

کاربرگ شماره 2 (صورتجلسه تصویب پیشنهاده)

 images

 download

کاربرگ شماره 3 (گزارش پیشرفت)

 images

 download

کاربرگ شماره 4 (اعتبارسنجی مقاله‌ها)

 images

 download

کاربرگ شماره 5 (مجوّز دفاع)

images

 download

کاربرگ شماره 6-1 (ارزشیابی پایان‌نامه- ویژه گروه علوم انسانی الف، رشته‌های جغرافیا و علوم اجتماعی)

images 

 download

کاربرگ شماره 6-2 (ارزشیابی پایان‌نامه- ویژه گروه علوم انسانی ب، رشته‌های مطالعات ادبی و زبانی و تاریخ)

 images

 download

کاربرگ شماره 7 (صورتجلسه دفاع)

 images

 download

کاربرگ شماره 8 (اصالت‌نامه)

 images

 download

چکیده فارسی

 images

 download

چکیده انگلیسی

 images

 download