دکترسید حسین سیدی

استاد، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hosein Seyedi

Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • معناشناسی
  • مطالعات قرآنی و تفسیری

Areas of Research and Experties

  • semantics
  • Quranic and interpretive studies

Under Construction

در حال ساخت