اعضای هیئت علمی گروه زبان روسی

m

دکتر حسینعلی مصطفوی

گروه زبان روسی - استاد

hmostafavi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر زینب موذن زاده

گروه زبان روسی - استادیار

moazen.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد جواد یزدان مهر

گروه زبان روسی - استادیار

ahesteh.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حسن ایزانلو

گروه زبان روسی - استادیار

izanloo.profcms.um.ac.ir